Loder


LOJİSTİK DERNEĞİ ANA TÜZÜĞÜ

I. BÖLÜM - KURULUŞ HÜKÜMLERİ
DERNEĞİN ADI
Madde 1: Derneğin adı Lojistik Derneği’dir. Lojistik Derneği kısaca LODER olarak ifade edilir.
21 Ekim 2001 tarihinde kurulmuştur.


MERKEZ VE ŞUBELER
Madde 2: Derneğin merkezi İstanbul’dadır ve şubesi yoktur.

AMAÇ VE ÇALIŞMA KONULARI
Madde 3: Derneğin amacı “Türkiye’de Lojistik Yönetimi Faaliyetlerinin etkinliğini arttırmak ve Lojistik Yönetimi alanında mesleki formasyon ile profesyonelliği geliştirmek” olup çalışma konuları aşağıda gösterilmiştir.
a. Türkiye’de Lojistik Yönetimi konularının mesleki bir kişilik kazanması için girişimlerde bulunur.
b. Lojistik alanı ile ilgilenenlerin eğitim ve öğretim konularında kendilerini geliştirmeleri ile bilgi ve deneyim düzeyini yükseltmeleri için etkinliklerde bulunur; eğitim kurumları, mesleki kuruluşlar, endüstriyel ve ticari kurumlar ile işbirliği yapar; gelir arttırıcı projeler için tesisler, eğitim ve araştırma üniteleri kurar, işletir ya da kurulmasını özendirir.
c. Üyelerini arkadaşlık, dostluk ve karşılıklı anlayış bağları ile birleştirmek; sevgi ve saygıya dayanan sosyal ilişkileri geliştirmek amaçları doğrultusunda hizmet verir.
ç. Amaç ve çalışma konularını gerçekleştirecek kaynakları sağlamak üzere iktisadi girişimlerde bulunur.
d. Lojistik Eğitimi Değerlendirme ve Akreditasyon Kurulu faaliyetleri aracılığı ile lojistik eğitim öğretimin niteliğinin arttırılması ve sistematik bir yaklaşımla sürekli geliştirilmesi, eğitim öğretimin niteliğinin güvence altına alınması, yükseköğretimin hizmet sunduğu kesimlere eğitim öğretimin niteliğinin belirli standartlara dayalı olarak yürütüldüğünün güvencesinin verilmesi amaçları ile lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında sertifika, önlisans, lisans ve lisansüstü eğitim programlarını, kurumların başvurusu üzerine değerlendirir ve uygun bulunanları akredite eder.
e. Lojistik ve tedarik zinciri yönetimi kapsamındaki faaliyetler için uluslararası ve ulusal kural ve standartları dikkate alarak sistem standartları geliştirir ve bu alanda belgelendirme çalışmaları yapar.
f. Yasaların öngördüğü diğer konularda çalışmalarda bulunur.


ÇALIŞMA BİÇİMİ
Madde 4: Dernek amaç ve çalışma konularını gerçekleştirmek için;
a. Dernek ile amaç ve çalışma konularının kamuoyunda yeterince tanınmasına ve saygınlığının korunmasına ilişkin araştırmalar, incelemeler ve kamuoyu yoklamaları yapar.
b. Dernek içinde oluşturulacak komiteler ya da uzmanlar aracılığıyla amaç ve hizmet konularında araştırma, inceleme ve etütler yapar, öneri ve dilekleri saptar, amaç ve çalışma konuları ile gelir getirici projeler hazırlar ve uygular.
c. Konferanslar, sempozyumlar, açık oturumlar, forumlar ve bilimsel toplantılar, ulusal ve uluslararası kongreler, çalıştaylar ile sergi ve fuarlar düzenler; geziler organize eder; broşür, bülten, dergi, gazete ve kitap yayınlar; her türlü hediyelik, tanıtıcı ve eğitici eşyalar yaptırır ve dağıtır.
ç. Konusu ile amaç ve çalışma konularının gerektirdiği taşınır ve taşınmaz malları satın alır, kiralar ve satar, taşınmaz mallar üzerine her türlü hakları koydurabilir, işletebilir ve her türlü inşaatı yaptırabilir.
d. Amaç ve çalışma konuları ile gelir getirici projeler için ortaklıklar, iktisadi işletmeler, şirketler ve yardımlaşma sandığı ile eğlendirici boş zamanları değerlendirici lokaller, tesisler kurar ve işletir.
e. Yardım Toplama Kanunu ile Ana Tüzük hükümlerine uygun olarak her türlü bağış ile yardım alır ve verir; koşullu ya da koşulsuz vasiyetleri kabul edebilir.
f. Lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında sertifika, önlisans, lisans ve lisansüstü eğitim programlarını, kurumların başvurusu üzerine, Lojistik Eğitimi Değerlendirme ve Akreditasyon Kurulu yönetmeliğine göre değerlendirir ve uygun bulunanları akredite eder. Akreditasyon çalışmalarında görev alacak değerlendiricilerin seçimi ve eğitimini yürütür. Akreditasyon ile ilgili ulusal ve uluslararası kuruluşlara üye olur.
g. Lojistik ve tedarik zinciri yönetimi kapsamındaki faaliyetleri kurumların başvurusu üzerine değerlendirir ve uygun bulunanları belgelendirir. Belgelendirme çalışmalarında görev alacak değerlendiricilerin seçimi ve eğitimini yürütür. Söz konusu standartlar ile ilgili ulusal ve uluslararası kuruluşlara üye olur.
ğ. Amaç ve çalışma konularına yönelik gerekli diğer çalışmaları yapar.

II. BÖLÜM – ÜYELİK HÜKÜMLERİ
ÜYELİK KOŞULLARI
Madde 5: Derneğe üye olabilmenin koşulları aşağıda belirtilmiştir.
a. 18 yaşını bitirmiş, medeni hakları kullanmaya yeterli ve iyi ünlü olmak.
b. Dernek amaç ve çalışma konularına ilişkin eğitim, deneyim ya da meslek performansı bulunmak.
c. Derneğin iki üyesince üyeliğe önerilmek.
ç. Yabancılar için Türkiye’de oturma hakkına sahip olmak.
d. Derneklere üye olmaları yasaklananlar, dernek aidat ve katılma paylarını ödememe nedeni dışında diğer nedenlerle Dernek Üyeliğinden sürekli olarak çıkarılmış olanlar ile özel kanunlarda aksine hüküm bulunmamak koşulu ile Dernekler Kanununun 16. maddesi uyarınca bağlı bulundukları kuruluşlardan izin alamayanlar Derneğe üye olamazlar.

ÜYELİK TÜRLERİ
Madde 6: Derneğin iki tür üyeliği vardır.
a. AKTİF ÜYE: Dernek üyeliğinin gerektirdiği her türlü yükümlülükleri üstlenmiş ve üyelik sorumluluğu ile haklardan yararlanan üyedir. Üyenin hakları, gereken koşulları içermek kaydı ile her türlü göreve aday olmak ve oy kullanmayı, yükümlülükleri ise özel ve Genel Kurul toplantılarına katılmayı, giriş ve yıllık aidat ve katılma paylarını zamanında ödemeyi, amaç ve çalışma koşullarına bağlı olarak çaba harcamayı ve Derneğin toplum içindeki olumlu görüntüsünü sürdürme ilkelerini kapsar.
b. ONURSAL ÜYE: Ülkeye, Topluma, Dernek amaç ve çalışma konularına belirli ve önemli büyük hizmetleri ya da katkıları olan kişilerle, üye topluluğu arasında bulunmasında yarar görülenler Yönetim Kurulu’nun önerisi ve Genel Kurulun onayı ile Onursal Üye seçilebilir. Onursal üyeler, organlara seçilme ve seçme haklarına sahip olmayıp kendilerinden giriş ve yıllık aidat alınmaz.

ÜYELİK İŞLEMLERİ
Madde 7: Dernek üyeliği için gereken işlemler aşağıda gösterilmiştir:
a. Dernek üyesi olmak isteyen adaylar, Dernek amaç ve çalışma konuları ile Ana Tüzük hükümlerini kabul ettiklerini, gerekli üyelik koşullarını içerdiklerini belirten “Üyelik Bildirimi”ni doldurup Dernek Başkanlığı’na sunarlar.
b. Dernek, Yönetim Kurulu Üyeleri ya da kuracağı bir komite aracılığı ile aday hakkında gereken araştırma ve incelemeyi yaptıktan sonra başvuru tarihinden başlamak üzere (30) gün içinde adayın isteği ile ilgili kararını verir ve adaya yazılı olarak bildirir.
c. Adayın Dernek üyeliğine kabul edilmesi üzerine kayıt işlemleri yapılır. Giriş aidatı ile Yıllık aidat alınır. Bu işlemler yapılmadıkça Dernek üyeliği kazanılmaz.
ç. Dernek Yönetim Kurulu’nun, adayın isteğinin reddine kararı kesin olup hiçbir yere itiraz edilemez.

ÜYELİKTEN AYRILMA
Madde 8: Üyelik, ölüm veya üyelikten ayrılma dileği ile sona erer. Her üye dilediği anda Dernek Başkanlığı’na yazılı olarak ayrılma isteğini bildirmekle Dernek üyeliğinden ayrılmış sayılır. Ancak, ayrılan üyenin mali sorumluluğu, yasal nedenlerle ayrılanların yasal nedenin oluşum tarihinde diğerlerinin ise ayrılma dileğinin yapıldığı çalışma döneminin sonunda biter ve kendilerinden ilişkili bulundukları çalışma döneminin tüm aidat ve katılma payları alınır.

ÜYELİKTEN ÇIKARILMA
Madde 9: Dernek üyeliğinden çıkarılma aşağıda gösterilen nedenlerle yapılır:
a. Derneklere üye olma hakkını yitirme ve Dernek Ana Tüzüğü hükümlerine aykırı davranmak.
b. Aidat borçlarını ödemedikleri için üst üste iki olağan Genel Kurul toplantısına kabul edilmemek.
c. Haklarında süresiz üyelikten çıkarılma cezası verilmek.


ÜYELİKTEN ÇIKARILMA İŞLEMLERİ VE İTİRAZ
Madde 10: Dernek Yönetim Kurulu, kuracağı bir disiplin komitesi aracılığı ile üye hakkında gereken araştırma ve incelemeyi yaptırıp üyenin de savunmasını aldırdıktan sonra üyelikten çıkarma kararını gizli oyla ve (2/3) çoğunluk oyu ile verir, üyeye yazılı olarak bildirir. Çıkarılan üye, kendisine bildirilen karara karşı bildirim tarihinden başlamak üzere (15) gün içinde Dernek Yönetim Kurul aracılığı ile Genel Kurula itiraz edebilir. İtiraz ilk Genel Kurul toplantısında görüşülür ve karara bağlanır. İtirazın karara bağlanmasına kadar üyenin hak ve sorumlulukları devam eder. Üyenin süresinde itiraz etmemesi ya da itirazın Genel Kurulda kabul edilmemesi durumunda Dernek Yönetim Kurulu üyenin kaydını siler. Ölen üyenin dışında ayrılan ya da çıkarılan üyenin tüm aidat ve katılma payı borçları ödenmediği takdirde Dernek Yönetim Kurulu yasal yollara başvurabilir.

 

III. BÖLÜM-YÖNETİM HÜKÜMLERİ
ORGANLAR
Madde 11: Derneğin organları aşağıda gösterilmiştir:
a. Genel Kurul
b. Yönetim Kurulu
c. Denetleme Kurulu
ç. Disiplin Kurulu
d. Lojistik Eğitim Değerlendirme ve Akreditasyon Kurulu

GENEL KURUL
Madde 12: Dernek Genel Kurulu, üç yılda bir olağan olarak Mart ayında toplanır. Aktif üyelerin yarıdan bir fazlasının katılması ile Dernek Yönetim Kurulu’nun belirlediği yerde çalışmalarına başlar.

GENEL KURUL ÇAĞRI YÖNTEMLERİ
Madde 13: Yönetim Kurulu, Dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az on beş gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi bir gazetede veya derneğin internet sitesinde ilan edilmek veya yazılı ya da elektronik posta ile bildirilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz. Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır. Genel Kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

GENEL KURUL TOPLANTI İLKELERİ
Madde 14: Genel Kurul toplantılarında aşağıda yer alan ilkeler uygulanır.
a. Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler. Kimlik belgesini göstermeyenler, belirtilen listeyi imzalamayanlar ile genel kurula katılma hakkı bulunmayan üyeler toplantı yerine alınmaz. Bu kişiler ve dernek üyesi olmayanlar, ayrı bir bölümde Genel Kurul toplantısını izleyebilirler.
b. Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir. Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur. Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazırun listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur. Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir.
c. Genel Kurulda gündemdeki maddeler görüşülür. Ancak toplantıya katılan üyelerin en az (1/10)’u tarafından yazılı olarak görüşülmesi istenen ve gündem maddeleri ile ilişkili konuların gündeme konulması zorunludur.
ç. Her üyenin Genel Kurulda bir oy hakkı olup oyunu kendisi kullanmak zorundadır.
d. Genel Kurulda karar yeter sayısı, Genel Kurula katılanların yarıdan bir fazlasıdır. Ancak, Ana Tüzük değişikliği ile Derneğin dağıtılmasına ilişkin kararlarda ilgili maddelerdeki yeter sayıları aranır.
e. Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır. Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.
f. Genel kurulda, aksine karar alınmamışsa, tüm dernek organlarının kurul üye seçimleri gizli oyla oylanır diğer konulardaki kararlar ise açık oyla yapılır. Gizli oylar, toplantı başkanı tarafından mühürlenmiş kağıtların veya oy pusulalarının üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra içi boş bir sandığa atılması ile toplanan ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak belirlenen oylardır. Açık oylamada, genel kurul başkanının belirteceği yöntem uygulanır.

OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL
Madde 15: Olağanüstü Genel Kurul, olağan Genel Kurul toplantısına kadar beklenilmesinin zarar doğuracak ya da bir an önce görüşülmesinde yarar sağlayacak önemli ve zorunlu konularda, aşağıda gösterilen başvuru ve kararlar uyarınca Yönetim Kurulu tarafından en geç bir ay içinde toplantıya çağrılır.
a. Dernek Üye sayısının (1/5)’nin belirtilmiş aynı konu için yapacakları yazılı ve imzalı başvuru.
b. Yönetim Kurulu’nun, gerek gördüğü konularda (2/3) oy çoğunluğu ile alacağı kararı.
c. Denetleme Kurulu’nun Dernek hesap ve işlemleri ile bütçe konusunda alacağı oybirliği kararı. Olağanüstü Genel Kurul toplantısı olağan Genel Kurul toplantısındaki yöntem ve ilkelere göre yapılır ve sadece toplantıya neden olan konunun gündemine yeni madde eklenmesi önerisi yapılmaz.

GENEL KURUL GÖREV VE YETKİLERİ
Madde 16: Genel Kurul Derneğin en yetkili karar organı olup, görev ve yetkileri aşağıda belirtilmiştir.
a. Türk yasaları ile Dernek Ana Tüzüğü hükümleri doğrultusunda gerekli kararları almak.
b. Çalışma Dönemine ait Çalışma Programını, Yıllık Bütçeyi, Gelir ve Gider Çizelgesini görüşüp onaylamak.
c. Çalışma dönemi Yönetim ve Denetleme Kurulu asil ve yedek üyelerini seçmek.
ç. Geçen Çalışma Dönemine İlişkin Yönetim Kurulu Çalışma Raporu ile Bilanço ve Gelir Gider Çizelgelerini, Denetleme Kurulu’nun Denetim Raporunu görüşüp onaylamak ve Yönetim Kurulu üyelerini aklamak.
d. Yönetim Kurulu’nun varsa Dernek Ana Tüzüğünün değiştirilmesine ilişkin önerisini görüşüp, karara bağlamak.
e. Yönetim Kurulu’nun onaya sunduğu yönetmelikler hakkında karar almak.
f. Dernek üyeliğinden çıkarılanların Yönetim Kurulu kararlarına karşı sürelerinde yapılan itirazlarını karara bağlamak.
g. Derneğe taşınmaz mal alınması ya da satılması konularında Yönetim Kuruluna yetki vermek.
ğ. Derneğin dağılmasına ve mal varlığının dağıtılmasına karar vermek.
h. Şubelerin açılması ile ortaklık, iktisadi işletme ve sandık kurulmasına ya da kurulmuş ya da kurulacaklara katılmaya karar vermek.
ı. Gerekli diğer konular ve yönetim kurulu önerileri hakkında karar vermek.

YÖNETİM KURULU
Madde 17: Derneğin Yetkili Yönetim organı olan Yönetim Kurulu’nun oluşum biçimi aşağıda belirtilmiştir.
a. Yönetim Kurulu (3) yıllık süre için seçilmiş (9) asil ve (9) yedek üyeden oluşur.
b. Yedek üyeler, boşalan asil üyeliklerin yerlerini alırlar. Yönetim Kurulu üye sayısı, boşalmalar nedeniyle yedeklerin getirilmesinden sonra, üye tamsayısının yarısından aşağı düşerse yeniden seçim için Genel Kurul bir ay içinde olağanüstü toplantıya çağrılır.

YÖNETİM KURULU’NUN ÇALIŞMA İLKELERİ
Madde 18: Yönetim Kurulu’nun çalışma ilkeleri aşağıda belirtilmiştir.
a. Yönetim Kurulu seçimi izleyen (6) gün içinde düzenleyeceği ilk toplantısında bir Başkan, bir Başkan Yardımcısı, bir Genel Sekreter ve bir Sayman seçerek görev bölümü yapar. Aynı kişi arka, arkaya (2) dönemden fazla Başkan olarak görev yapamaz.
b. Yönetim Kurulu her ay olağan olarak toplanır ve gereğinde olağanüstü toplantı yapılabilir.
c. Yönetim Kurulu’nun toplantı yeter sayısı asil üye tam sayısının yarıdan bir fazlası ve karar sayısı katılanların salt çoğunluğudur.
ç. Yönetim Kurulu Dernek Başkanının çağrısı ve saptandığı gündem üzerine toplanır ve çalışmalarını yapar.
d. Yönetim Kurulu Asil Üyeleri, yönetim kurulunca kabul edilmeyen mazeret veya mazeretsiz olarak ardışık olarak üç yönetim kurulu toplantısına katılmazsa, asil üyelikleri yönetim kurulu kararı ile iptal edilir.

YÖNETİM KURULU’NUN GÖREV VE YETKİLERİ
Madde 19: Yönetim Kurulu’nun görev ve yetkileri aşağıda belirtilmiştir.
a. Yasalar ve Ana Tüzük hükümleri doğrultusunda gereken kararları almak, Genel Kurul kararlarını uygulamak.
b. Derneği, Dernek Başkanı aracılığı ile temsil etmek ya da gerektiğinde diğer üyelere yetki vermek.
c. Çalışma Dönemi Çalışma programı ile Bütçe tasarısını, Gelir ve Gider Çizelgelerini hazırlamak ve uygulamak.
ç. Geçen Çalışma Dönemi Çalışma Raporu ile Bilanço ve Gelir-Gider Çizelgelerini hazırlamak.
d. Dernek Başkanının önerisi ve oluşturulacak Disiplin Kurulu’nun araştırma raporu üzerine, üyelik nitelik ve koşullarını yitiren, amaç ve çalışma konularından uzaklaşan, Ana Tüzük Hükümleri ve Genel Kurul kararlarına aykırı areket eden üyelerin çıkarılmasına karar vermek.
e. Genel Kurul toplantılarının tarihini, saatini, yerini ve gündemini saptamak, üyelere ve en büyük mülki amire duyurmak.
f. Yönetim ile çalışma konuları doğrultusunda görev yapacak komiteler kurmak ve raporları hakkında karar almak.
g. Derneğin yönetsel ve mali işlerini yürütecek personeli ile danışmanları atamak ve gerektiğinde işlerine son vermek.
ğ. Dernek Ana tüzüğünün değiştirilmesi ile yönetmeliklerin hazırlanması ve değiştirilmesine ilişkin çalışmalar yapıp gereken tasarıları Genel Kurulun onayına sunmak.
h. Genel Kurul toplantılarında alınan kararları üyelere ve ilgili yerlere bildirmek.
ı. Geçen Çalışma Dönemi sorumlusu Yönetim Kurulu’ndan, görevi ve bilanço gereği mal varlığını teslim almak ve aynı biçimde gelecek Çalışma Dönemi Yönetim Kuruluna teslim etmek.
i. Her çalışma dönemi için giriş aidatı ile yıllık aidat tutarını belirlemek.

DİSİPLİN KURULU
Madde 20: Disiplin Kurulu, Yönetim Kurulu’nun kendisine iletilmiş olduğu, Dernek üyelerinin Dernek ve birbirleri ile olan ilişkilerinde, Tüzük ve meslek etiğine karşı olan davranışlarını değerlendirerek bir karara bağlayan kuruldur.
a. Disiplin Kurulu, Genel Kurulda (3) yıl için seçilen (3) asil ve (3) yedek üyeden oluşur.
b. Disiplin Kurulu, Yönetim Kurulu tarafından kendisine havale edilen işleri en geç (3) ay içinde sonuçlandırır.
c. Disiplin soruşturması sırasında Disiplin Kurulu;
i. Hakkında karar verilecek olan üyenin yazılı savunmasını alır.
ii. Gerekli görürse şikayetçiyi ve tanıkları dinler, beyanlarını tutanağa geçirir.
iii. Disiplin Kurulu, disipline aykırı hareketi saptanan üyeler için gerekçelerini belirtmek koşulu ve yazılı uyarı yoluyla kesin olarak Dernekten çıkarılma kararını Yönetim Kurulu’na sunar. Geçici olarak Dernekten uzaklaştırılan üyeler, bu süre içinde Dernek faaliyetlerine katılamaz ve üyelik haklarından yararlanamazlar. Dernekten çıkarılan üyenin Dernekteki kaydı silinir ve durum Dernek üyelerine duyurulur. Disiplin Kurulu kararı ile Dernekten çıkarılmış olan üye, Yönetim Kurulu’na vereceği bir dilekçe ile bu karara karşı itiraz edebilir. Bu durumda Yönetim Kurulu bu durumu ilk Genel Kurulda görüşmeye açar. Hakkında karar alınmış olan üye, Genel Kurulda savunmasını yapar. Genel Kurul bu konuyu karara bağlar.

DENETLEME KURULU
Madde 21: Dernek her türlü denetime açık olduğu gibi iç denetim açısından Denetleme Kurulu aracılığı ile Dernek içi denetim görevini yerine getirmekle sorumlu bulunmaktadır. Bu maksatla kurulacak Denetleme Kurulu’nun oluşumu ve çalışma ilkeleri ile ilişkili hükümler aşağıda belirtilmiştir.
a. Denetleme Kurulu, Genel Kurulda (3) yıl için seçilen (3) asil ve (3) yedek üyeden oluşur.
b. Denetleme Kurulu, seçimi izleyen (6) gün içinde yapacağı ilk toplantıda bir Başkan ve bir sözcü seçer.
c. Denetleme Kurulu en az üç ayda bir toplanır. Toplantı ve karar yeter sayısı (2)’dir.
ç. Denetleme Kurulu, Derneğin, bütçe, hesap ve işlemleri ile ilgili defter ve belgeleri üzerinde en az üç ayda bir yapacağı inceleme sonuçlarını, dilek ve önerilerini Yönetim Kurulu’na bildirir; Yönetim Kurulu’nca hazırlanan Çalışma Dönemi programı ile Bütçe ve Gelir-Gider çizelgelerinin görüşüleceği toplantıda hazır bulunarak dilek ve önerilerini belirtir. Yönetim Kurulu’nca hazırlanan geçen Çalışma Dönemi Raporu ile Bilanço ve Gelir-Gider Çizelgeleri hakkındaki inceleme sonuçlarını bir raporla Genel Kurul’a sunar.

LOJİSTİK EĞİTİM DEĞERLENDİRME VE AKREDİTASYON KURULU
Madde 22: Lojistik Eğitimi Değerlendirme ve Akreditasyon Kurulu lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında sertifika, önlisans, lisans ve lisansüstü eğitim programlarının akreditasyon süreçlerini yönetmekten ve bu süreçte görev alacak komisyon ve komitelerin oluşturulmasından sorumludur. Kısaca LEDAK olarak ifade edilir. LEDAK akreditasyon faaliyetine ilişkin karar alma süreçlerini Lojistik Derneği Yönetim Kurulu’ndan bağımsız olarak yürütür. LEDAK’ın teşkili, görevleri ve uygulama esasları, ilgili yasal düzenlemelere aykırı olmayacak şekilde, yönetmelikle belirlenir.

ORTAK HÜKÜMLER
Madde 23: Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu üyeleri, özürsüz üst üste üç toplantıya ya da özürlü olsa dahi bir Çalışma Dönemi içinde düzenlenen toplantıların yarısından bir fazlasına katılmadıkları taktirde kurullarından ayrılmış sayılırlar. Herhangi bir nedenle kurulundan ayrılan üyenin yerine, ilk sırada bulunan yedek üye, bir hafta içinde asil üyeliğe atanır.

 

IV. BÖLÜM- MALİ HÜKÜMLER
ÇALIŞMA DÖNEMİ VE BÜTÇE UYGULAMASI
Madde 24: Derneğin Çalışma Dönemi 1 Ocak’ta başlar ve 31 Aralık’ta sona erer. Derneğin Bütçe tasarısı Yönetim Kurulu tarafından hazırlanır ve Genel Kurulun onayına sunulur. Bütçenin yürürlüğe girdiği 1 Ocak tarihi ile onayının yapıldığı Genel Kurul tarihi arasındaki süre içinde yapılacak gider ve harcamalar, bir önceki Bütçe’nin giderler çizelgesindeki aynı süreye ilişkin giderler tutarını aşamaz. Çalışma dönemi harcamaları Genel Kurulca kabul edilen bütçeye uygun olarak yapılır. Yönetim Kurulu, gerektiğinde fasıllar içinde aktarma yapabilir.

DERNEĞİN GELİRLERİ
Madde 25: Derneğin gelirleri aşağıda gösterilmiştir:
a. GİRİŞ AİDATI: Bir defaya özgü olmak üzere her Çalışma Dönemi Bütçesinde yer alan ve üyeliğe kabul edilen Aktif Üyeler için ödenmesi gereken tutardır.
b. YILLIK AİDAT: Aktif üyeler için her Çalışma Dönemi Bütçesinde öngörülen ve üyeliğin devamı için ödenmesi zorunlu tutardır.
c. Dernek taşınır ve taşınmaz malları ile haklarının işletilmesinden ya da kiraya verilmesinden sağlanan gelirler ile taşınır değerler gelirleri.
ç. Her türlü yayın ve piyango satışları ile toplantı, temsil, festival, yarışma, gösteri ve benzeri düzenlemelerden elde edilen gelirler.
d. Her türlü bağış, vasiyet ve yardımlar.
e. Ortaklıklar, şirketler, sandıklar, lokaller ve iktisadi işletmelerden sağlanacak gelirler.
f. Dernek mal varlığından elde edilecek gelirler.
g. Diğer gelirler.
Dernek siyasi partilerden, işçi ve işveren sendikalarından ve mesleki kuruluşlardan herhangi bir maddi yardım kabul edemeyeceği gibi ilgili Bakanlığın izni olmadan dış ülkelerdeki gerçek ve tüzel kişilerden parasal yardım alamaz.

GELİR VE GİDER UYGULAMALARINDA YÖNTEMLER
Madde 26: Derneğin gelir ve gider uygulamalarında aşağıda belirtilen yöntemler uygulanır:
a. Giriş aidatının tamamı üyelik işlemleri sırasında ödenir. Yıllık aidat çalışma dönemi içerisinde tahsil edilir.
b. Yıllık aidat, Yararlanma Payı ve Katılma Payı ödenmesinde gecikmeler için yasal faiz ya da kademeli artış uygulamasına Yönetim kurulu yetkilidir.
c. Dernek gelirleri alındı belgesi ile toplanır ve giderler harcama belgesi ile yapılır. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile toplanması halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer. Dernek gelirlerinin toplanmasında kullanılacak alındı belgeleri yönetim kurulu kararı ile bastırılır. Dernek gelirlerini toplayacak kişi yönetim kurulu kararıyla belirlenir ve bunlar adına yetki belgesi düzenlenir.
ç. Giderlere ilişkin harcamalarda fatura ya da makbuz ya da gider pusulası alınır. Belirtilen belgelerin sağlanmadığı ödemelerde Harcama Belgesi düzenlenir ve ödemeyi yapan tarafından imzalanır.
d. Alındı Belgeleri ile fatura, makbuz, gider pusulası ve harcama belgelerinin saklanma süresi, özel kanunlarda gösterilen daha uzun süreye ilişkin hükümler saklı kalmak üzere beş yıldır.

DERNEĞİN BORÇLANMA USULLERİ
Madde 27: Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak da yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

DEFTER TUTMA ESAS VE USULLERİ VE TUTULACAK DEFTERLER
Madde 28: Dernekte, işletme hesabı esasına göre aşağıda belirtildiği şekilde defter tutulur.
a. Derneğin defter ve kayıtları Dernekler Yönetmeliğinde belirtilen usul ve esasa uygun olarak tutulur.
b. Dernekte, aşağıda yazılı defterler tutulur.
1-Karar Defteri: Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.
2-Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.
3-Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.
4-Demirbaş Defteri: Derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir.
5-İşletme Hesabı Defteri: Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.
6-Alındı Belgesi Kayıt Defteri: Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edenlerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir.
c. Dernekte, tutulması zorunlu olan defterler kullanmaya başlamadan önce İl Dernekler Müdürlüğü’ne veya notere tasdik ettirilir. Bu defterlerin kullanılmasına sayfaları bitene kadar devam edilir ve defterlerin ara tasdiki yapılmaz. Ancak form veya sürekli form yapraklı defterlerin, kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda, her yıl yeniden tasdik ettirilmesi zorunludur.
ç. Çalışma dönemi sonlarında (31 Aralık) (Dernekler Yönetmeliği EK-16’da belirtilen) “İşletme Hesabı Tablosu” düzenlenir.

 

V. BÖLÜM – GENEL HÜKÜMLER
DERNEĞİN İÇ DENETİMİ
Madde 29: Dernekte Genel Kurul, Yönetim Kurulu veya Denetim Kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel Kurul, Yönetim Kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim Kurulu’nun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz. Denetim Kurulu tarafından en geç yılda bir defa derneğin denetimi gerçekleştirilir. Genel Kurul veya Yönetim Kurulu, gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız denetim kuruluşlarına denetim yaptırabilir.

ANA TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ
Madde 30: Tüzük değişikliği Genel Kurul kararı ile yapılabilir. Genel Kurulda tüzük değişikliği yapılabilmesi için Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, Yönetim ve Denetim Kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz. Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel Kurulda tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır. Değişiklik önerileri en az (15) gün önceden Genel Kurul üyelerine gönderilmedikçe, Genel Kurulda görüşme yapılamaz.

DERNEĞİN FESHİ
Madde 31: Dernek özellikle fesih için çağırılmış bulunan Genel Kurul üyelerinin en az (2/3)’nün hazır bulunacağı olağanüstü Genel Kurulda toplantıya katılan üyelerin (2/3) oy çoğunluğu ile fesih edilebilir. İlk toplantıda (2/3) çoğunluk hazır bulunmadığı taktirde ikinci kez toplanmak üzere Genel Kurul üyeleri çağrılır. Bu çağrı üzerine toplanacak üyelerin sayısı ne olursa olsun Derneğin feshi konusu görüşülür. Ancak fesih kararının, hazır bulunan üyelerin (2/3) oy çoğunluğu ile alınması zorunludur. Derneğin feshi, Yönetim Kurulu tarafından (5) gün içinde yörenin en büyük mülki amirine bildirilir. Fesih, Fesih Kurulu olarak Yönetim Kurulu tarafından yapılır ve artan mal Sokak Çocukları Derneğine devredile bilinir.

YÖNETMELİKLER
Madde 32: Dernek Ana Tüzüğü hükümleri, Yönetim Kurulu’nun hazırlayacağı ve uygulamaya sokacağı Yönetmelikler hükümleri ile birlikte uygulanır.

YÜRÜRLÜK
Madde 33: Bu Ana Tüzük Genel Kurul tarafından onaylandığı ve bildirimin mahalli en büyük mülki makamına sunulduğu tarihte yürürlüğe girer.

YÜRÜTME
Madde 34: Bu Ana Tüzük hükümleri yürütmeye Yönetim Kurulu yetkilidir.

HÜKÜM EKSİKLİĞİ
Madde 35: Bu Ana Tüzüğün uygulanmasında hüküm bulunmaması durumunda 5253 sayılı Dernekler Kanunu ile 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu hükümleri uygulanır.


Powered by Aqvatech