Loder


Ülkemiz fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarında lojistik ve taşımacılık ile ilgili bölüm/program sayısı 2017 yılı itibarıyla 63 lisans, 28 yüksekokul ve 95 ön lisans (MYO) olmak üzere 186 adettir (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti dahil). Lojistik, Lojistik Yönetimi, Uluslararası Lojistik, Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık, Ulaştırma ve Lojistik, Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi gibi farklı isimlere sahip bu programların amacı, lojistik sektörünün gereksinmeleri doğrultusunda eğitim ve öğretimi gerçekleştirmektedir. Söz konusu programlarda okutulan dersler oldukça farklı olabilmektedir. Her programın kendi vizyonu doğrultusunda farklı ders planlarına sahip olması doğal ve doğrudur. Ancak lojistik sektöründe çalışacak mezunların temel bilgi ve becerilerinin ortak olması da diğer önemli bir konudur. Ayrıca adı geçen programlar arasında yatay ve dikey geçişler yapılabilmekte, önceden görülen bir ders isim, süre ve/veya içerik uyumsuzluğu nedeniyle kabul edilmeyebilmektedir.

Belirtilen programlar arasında asgari ortak noktaları ve buna bağlı temel meslek dersleri ve içeriklerini lojistik sektörünün gereksinmeleri doğrultusunda belirlemek üzere, Derneğimiz (LODER) tarafından bir çalışma grubu oluşturulmuştur. Grupta 55 farklı üniversiteden 85 öğretim elemanı ve sektör temsilcileri bulunmaktadır. Öncelikle Fakülte, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokulu bölüm ve program adlarının değerlendirilmesi yapılmış tüm programlar 5 referans program adı altında gruplandırılmıştır.

Bunlar: 1) Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi (Fakülte), 2) Lojistik Yönetimi (Fakülte), 3) Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi (Yüksekokul), 4) Lojistik Yönetimi (Yüksekokul) ve 5) Lojistik (Meslek Yüksekokulu)’dir. Bu bölüm / program isimleri “REFERANS” niteliğinde olup hiçbir üniversiteden mevcut bölüm / program ismi değişikliği beklentisi yoktur. Sadece ileride açılabileceklere bir öneri niteliğindedir. Daha sonra bu programlara ait ders planları, ders kredi ve AKTS saatleri ile seçmeli ders oranları grup üyeleri tarafından belirlenmiştir. Halen program çıktıları, ders çıktıları ve ders izlekleri hazırlama çalışmaları sürmektedir.

Bu çalışmalar sırasında Mesleki Yeterlik Kurumu tarafından Resmi Gazete’de yayımlanan sektörümüz ile ilgili Ulusal Meslek Standartları da dikkate alınmaktadır. Böylece sektör temsilcileri tarafından hazırlanan meslek standartları ile yükseköğretim arasında sağlıklı bir bağ kurulmaya çalışılmaktadır. Söz konusu standartlardan “14UMS0440-6 Lojistik Operasyon Yöneticisi”, Lojistik Yönetimi Lisans Programı, “14UMS0440-6 Lojistik Operasyon Yöneticisi” ve “17UMS0570-6 Uluslararası Ticaret Uzmanı”, Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi Lisans ve Yüksekokul Programı, “14UMS0439-5 Lojistik Operasyon Sorumlusu” Lojistik Meslek Yüksekokulu Programı ile doğrudan ilişkili gözükmektedir.

Türkiye Yükseköğretim Sistemi Düzeyleri ve Her  Bir Düzeyde Farklı Öğrenme Çıktıları Olan Yeterlilikler" çerçevesinde 5. Düzey, Önlisans ve 6. Düzey, Lisans olarak tanımlanmaktadır. Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ) her iki düzeye ait Yeterlilikleri Bilgi, Beceri ve Yetkinlik olarak belirlemiştir Lojistik alanı, "8-Hizmetler" Genel Alanı" içinde "84-Ulaştırma Hizmetleri" kapsamına girmekte olup "84-Ulaştırma Hizmetleri Alan Yeterlilikleri" de belirlidir. Program ortak çıktıları hem TYYÇ’ye hem "84-Ulaştırma Hizmetleri Alan Yeterlilikleri"ne hem de her programın kendi özel amacına uygun olarak belirlenmesine özen gösterilmektedir.

Bundan sonraki aşamada aşağıdaki çalışmalar gerçekleştirilecektir:

Bilindiği üzere Dünya Bankası tarafından yayımlanan 160 ülkenin lojistik performanslarının incelendiği “The Logistics Performance Index (LPI) 2016” raporunda Türkiye’nin yeri 3,42 puanla 34. sıra olarak açıklanmıştır. Söz konusu indeksin kriterlerinden biri “Lojistik hizmetlerin kalitesi ve yetkinliği” dir. Bu kritere ait puanı yükseltmenin başlıca etmeni sektör çalışanların bilgi ve becerisi olacaktır. Bilgi ve becerinin en önemli bileşeni eğitimdir ve lojistik sektöründe çalışacakların sektör gereksinmeleri doğrultusunda eğitilmeleri gerekmektedir.

Yapılan çalışmaları değerlendirmek amacıyla 9 -10 Eylül 2017 tarihlerinde “Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Merkez Kampüs - Evliya Çelebi Yerleşkesi” nde bir Çalıştay gerçekleştirilecektir.

Lojistik Derneği (LODER) Başkanı

Prof. Dr. Mehmet Tanyaş


Powered by Aqvatech