Lojistik Terimler

Tahkim; Hakemlik Müessesesi Arbitration / Taşımacılık Yönetimi

Taşıma sözleşmelerinde bulunan ve uyuşmazlık durumunda başvurulan kurum.

Tahmin Doğruluğu Forecast Accuracy / Satış-Pazarlama

Tahmin ile gerçek talep arasındaki farkın, gerçek talebin bir yüzdesi olarak hesaplanması sonucunda bulunan sayısal bir değer.

Tahmin Hatası Forecast Error / Satış-Pazarlama

Belli bir dönemde belli bir parametre (satış, tüketim, enflasyon, nüfus vb.) için gerçekleşen ve tahmin edilen değer arasındaki mutlak sapma.

Tahmin Forecasting / Satış-Pazarlama

Geçmiş verilerden hareketle niteliksel ve niceliksel yöntemler kullanarak; gelecekteki belli bir zaman aralığı için, tahmini istenen parametrelere (satış, tüketim, enflasyon, nüfus vb.) ilişkin değerlerin kestirilmesi, öngörülmesi.

Tahmini Tüketim Forecast Consumption / Satış-Pazarlama

Stok yönetim yazılımlarında tahmin dönemi boyunca gerçek satış değerlerini dikkate alarak tahmin hatalarını en aza indirmeye yönelik kullanılan yöntem/yöntemler

Tahsis Allocation / Depo Yönetimi Stok Yönetimi Taşımacılık Yönetimi

Ürünlerin, depo alanlarının veya araçların, belli bir kurala göre önceden ayrılması, rezerve edilmesi.

Tahsisli Depolama Politikası; Statik Depolama Politikası Fixed Storage Policy / Depo Yönetimi

Belli ürünleri belli yerlere yerleştirme politikası.

Tahsisli Depolama; Statik Depolama; Sabit Depolama Politikası Dedicated Storage Policy / Depo Yönetimi

Her ürünün, sadece kendisi için ayrılmış özel bir alana depolanması politikası.

Takdirî Ücret Arbitrary Charge / Taşımacılık Yönetimi

1) Beklenmedik yerel koşulları karşılamak üzere normal yük ücretine eklenen masraf. 2) Farklı müşterilere ait yükleri taşırken, taşıyıcı tarafından her bir müşteriye uygulanan sabit ücret.

Takım Bozma Non-kitting / Depo Yönetimi

Monte edilmiş bir takımın, bileşenlerine veya parçalarına ayrıştırılması, demontajı.

Takımlaştırma Kitting / Depo Yönetimi

Katma değerli hizmetler kapsamında farklı bileşenlerin veya parçaların, belirlenmiş spesifikasyonlara uygun olarak monte edilmesi. (Kit haline getirme, farklı parçaların bir ünite olacak şekilde gruplanması, biraraya getirilmesi ve paketlenmesi.)

Takograf Tachograph / Taşımacılık Yönetimi

Karayolu araçlarının hareketinin ve sürücülerinin belli çalışma sürelerinin detaylarını otomatik veya yarı otomatik olarak göstermek ve kaydetmek için karayoluyla taşımacılık yapan araçlara monte edilen kayıt cihazı.

Takoz; Ayar Pulu Shim / Depo Yönetimi

Depo zemindeki küçük çaplı düzgünsüzlükleri gidermek için kullanılan küçük metal plaka.

Takozlama Dunnaging / Taşımacılık Yönetimi

Yükün kayarak birbirine veya çevresine zarar vermesinin engellenmesi ile yükleme boşaltma sırasında kaldırmak amacıyla vinç sapanı veya çakanın girebilmesi için yükün kalaslarla ayrılması veya kalas üstüne konması.

Takt Süresi Takt Time / Üretim Yönetimi

Müşteri isteklerini karşılamak için, satış düzeyine bağlı olarak bir parça veya ürünü hangi sıklıkla üretmemiz gerektiğini belirten süre değeri.

Eğitimlere Katılmaya Hazırmısın ?

Uzman kadromuz ile sizlere lojistik ile ilgili eğitimler

EĞİTİMLER