Lojistik Terimler

Acil Servisler Sürüş Standartı Emergency Services Driving Standard (ESDS) / Taşımacılık Yönetimi

Acil Servis sürücüleri için oluşturulan standart.

acil Stok Emergency Stock / Stok Yönetimi

Planlanmamış, acil durumlara karşı hemen tepki vermek üzere her zaman elde tutulmak zorunda olan stok miktarı.

Acil Yardım Lojistiği Emergency Relief Logistics / Lojistik Yönetimi

Bkz: Disaster Logistics

Açılabilir Tavanlı Konteyner Hardtop Container / Taşımacılık Yönetimi

Standart konteynere sığmayan veya konteyner kapısından forklift veya benzeri donanım ile yüklenemeyen konteyner (Üstü açık konteynerden farkı, yüksekliği itibarıyla standart yüksekliği aşan yüklerin taşınamaması ve kapalı bir tavana sahip olmasıdır.).

Adam-Ürüne ilkesi Man-to-Goods (MtG) Principle / Depo Yönetimi

Depolarda toplayıcının ürünün yanına gittiğini ifade eder. Genellikle manuel sistemlerde söz konusudur.

Adet Toplama Picker to Part / Depo Yönetimi

Bkz: Piece Picking

Adet Toplama Piece Picking / Depo Yönetimi

Bir sipariş için gerekli ürünlerin toplanması

Adil Paylaşım Fair Share Allocation / Stok Yönetimi

Her birimin gereksinimine uygun şekilde stokların paylaştırılması.

Adil Pazar Değeri Fair Market Value / Satış-Pazarlama

Açık pazarlarda ürünler için eşdeğer karşılaştırma ölçütlerinin ve özelliklerinin net ve kabul edilebilir olduğu fiyat.

Adres Address / Depo Yönetimi

Depoda yüklerin konulacağı lokasyonların konumlarını belirlemek için kullanılan, sayı ve/veya karakterlerden oluşan bir kombinasyon.

Adresleme Addressing / Depo Yönetimi

Depo içerisinde stoklanan ürünleri belirli bir düzen içerisinde izlemek amacıyla, malzeme konacak lokasyonların, gereksinime uygun bir düzen içerisinde kodlandırılması veya numaralandırılması işlemi.

Adresteki Stok Doğruluğu Inventory Balance Location Accuracy / Depo Yönetimi

Bir lokasyonda bir malzemeye ait stok miktarının, belirlenmiş toleranslar dahilinde olması.

Afet Lojistiği Disaster Logistics / Lojistik Yönetimi

1) Afet öncesi, sırası ve sonrasında ihtiyaç duyulan malzeme, ekipman, araç ve personel ihtiyacının temin edilerek doğru zamanda doğru afet bölgesine ulaştırılması ve ulaştıktan sonra da hayat şartlarının normale dönünceye kadar yardım faaliyetlerinin devamlılığının sağlanması. 2) Afet ve acil durumlardan etkilenen bölgelere ve insanlara yardım malzemeleri ile diğer malzeme ve ekipmanların depolanması ve ulaştırılması. 3) Acil durum ve afetlerden etkilenmiş afetzedelere yardım etmek üzere bilgi-beceri, insan ve kaynak lojistiğinin etkin ve verimli bir şekilde yönetimi.

Afet Lojistik Deposu Disaster Logistics Warehouse / Depo Yönetimi

İhtiyaç duyulan malzemelerin afet ve acil durumlarda etkilenen bölgelere gönderilmek üzere bulundurulduğu depo.

Afet Lojistik Planı Disaster Logistics Plan / Lojistik Yönetimi

Afet öncesi, sırası ve sonrasında lojistik faaliyetlere ilişkin olarak haberleşme, taşımacılık, depolama, altyapı hizmetleri, geçici iskan hizmetleri, enkaz kaldırma hizmetleri ve dış kuruluşlar koordinasyon hizmetlerinin uygulama esaslarının yer aldığı plan.

Eğitimlere Katılmaya Hazırmısın ?

Uzman kadromuz ile sizlere lojistik ile ilgili eğitimler

EĞİTİMLER