Tüzük

LOJİSTİK DERNEĞİ ANA TÜZÜĞÜ

I. BÖLÜM-KURULUŞ HÜKÜMLERİ

DERNEĞİN ADI
Madde 1: Derneğin adı Lojistik Derneği’dir. Lojistik Derneğinin kısa adı LODER’ dir.


MERKEZ VE ŞUBELER
Madde 2: Derneğin merkezi İstanbul’dadır ve Şubesi yoktur.


AMAÇ VE ÇALIŞMA KONULARI
Madde 3: Derneğin amacı “Türkiye’de Lojistik Yönetimi Faaliyetlerinin etkinliğini arttırmak ve Lojistik Yönetimi alanında mesleki formasyon ile profesyonelliği geliştirmek” olup çalışma konuları aşağıda gösterilmiştir.
3.1-) Türkiye’de Lojistik Yönetimi konularının mesleki bir kişilik kazanması için girişimlerde bulunur. 3.2-) Lojistik alanı ile ilgilenenlerin eğitim ve öğretim konularında kendilerini geliştirmeleri ile bilgi ve deneyim düzeyini yükseltmeleri için etkinliklerde bulunur; eğitim kurumları, mesleki kuruluşlar, endüstriyel ve ticari kurumlar ile işbirliği yapar; gelir arttırıcı projeler için tesisler, eğitim ve araştırma üniteleri kurar, işletir ya da kurulmasını özendirir.
3.3-) Üyelerini arkadaşlık, dostluk ve karşılıklı anlayış bağları ile birleştirmek; sevgi ve saygıya dayanan sosyal ilişkileri geliştirmek amaçları doğrultusunda hizmet verir.
3.4-) Amaç ve çalışma konularını gerçekleştirecek kaynakları sağlamak üzere iktisadi girişimlerde bulunur.
3.5-) Yasaların öngördüğü diğer konularda çalışmalarda bulunur.


ÇALIŞMA BİÇİMİ
Madde 4: Dernek amaç ve hizmet koşullarını gerçekleştirmek için,
4.1-) Dernek ile amaç ve çalışma konularının kamuoyunda yeterince tanınmasına ve saygınlığının korunmasına ilişkin araştırmalar, incelemeler ve kamuoyu yoklamaları yapar.
4.2-) Dernek içinde oluşturulacak komiteler ya da uzmanlar aracılığıyla amaç ve hizmet konularında araştırma, inceleme ve etütler yapar, öneri ve dilekleri saptar; amaç ve çalışma konuları ile gelir getirici projeler hazırlar ve uygular.
4.3-) Konferanslar, Sempozyumlar, açık oturumlar, forumlar ve bilimsel toplantılar ile sergi ve fuarlar düzenler; geziler organize eder; broşür, bülten, dergi, gazete ve kitap yayınlar; her türlü hediyelik, tanıtıcı ve eğitici eşyalar yaptırır ve dağıtır.
4.4-) Konusu ile amaç ve çalışma konularının gerektirdiği taşınır ve taşınmaz malları satın alır, kiralar ve satar, taşınmaz mallar üzerine her türlü hakları koydurabilir, işletebilir ve her türlü inşaatı yaptırabilir.
4.5-) Amaç ve hizmet konuları ile gelir getirici projeler için ortaklıklar, iktisadi işletmeler, şirketler ve yardımlaşma sandığı ile eğlendirici boş zamanları değerlendirici lokaller, tesisler kurar ve işletir.
4.6-) Yardım Toplama Kanunu ile Ana Tüzük hükümlerine uygun olarak her türlü bağış ile yardım alır ve verir; koşullu ya da koşulsuz vasiyetleri kabul edebilir.
4.7-) Amaç ve hizmet konularına yönelik gerekli diğer çalışmaları yapar.

II. BÖLÜM – ÜYELİK HÜKÜMLERİ

ÜYELİK KOŞULLARI
Madde 5: Derneğe üye olabilmenin koşulları aşağıda gösterilmiştir.
5.1-) 18 yaşını bitirmiş, medeni hakları kullanmaya yeterli ve iyi ünlü olmak. 5.2-) Dernek amaç ve hizmet konularına ilişkin eğitim, deneyim ya da meslek performansı bulunmak. 5.3-) Derneğin iki üyesince üyeliğe önerilmek.
5.4-) Yabancılar için Türkiye’de oturma hakkına sahip olmak.
5.5-) Derneklere üye olmaları yasaklananlar, dernek ödenti ve katılma paylarını ödememe nedeni dışında diğer nedenlerle Dernek Üyeliğinden sürekli olarak çıkarılmış olanlar ile özel kanunlarda aksine hüküm bulunmamak koşulu ile Dernekler Kanununun 16. maddesi uyarınca bağlı bulundukları kuruluşlardan izin alamayanlar Derneğe üye olamazlar.


ÜYELİK TÜRLERİ
Madde 6: Derneğin (2) tür üyeliği vardır.
6.1-) ETKİN ÜYE: Dernek üyeliğinin gerektirdiği her türlü yükümlülükleri üstlenmiş ve üyelik sorumluluğu ile haklardan yararlanan üyedir. Üyenin hakları, gereken koşulları içermek kaydı ile her türlü göreve aday olmak ve oy kullanmayı, yükümlülükleri ise özel ve Genel Kurul toplantılarına katılmayı, ödenti ve katılma paylarını zamanında ödemeyi, amaç ve çalışma koşullarına bağlı olarak çaba harcamayı ve Derneğin toplum içindeki olumlu görüntüsünü sürdürme ilkelerini kapsar.
6.2-) ONURSAL ÜYE: Ülkeye, Topluma, Dernek amaç ve çalışma konularına belirli ve önemli büyük hizmetleri ya da katkıları olan kişilerle, üye topluluğu arasında bulunmasında yarar görülenler Yönetim Kurulunun önerisi ve Genel Kurulun onayı ile Onursal Üye seçilebilir. Onursal üyeler, organlara seçilme ve seçme haklarına sahip olmayıp kendilerinden giriş ve yıllık ödenti alınmaz.


ÜYELİK İŞLEMLERİ
Madde 7: Dernek üyeliği için gereken işlemler aşağıda gösterilmiştir:
7.1-) Dernek üyesi olmak isteyen adaylar, Dernek amaç ve çalışma konuları ile Ana Tüzük hükümlerini kabul ettiklerini, gerekli üyelik koşullarını içerdiklerini belirten “Üyelik Bildirimi”ni doldurup Dernek Başkanlığı’na sunarlar.
7.2-) Dernek Yönetim Kurulu Üyeleri ya da kuracağı bir komite aracılığı ile aday hakkında gereken araştırma ve incelemeyi yaptıktan sonra başvuru tarihinden başlamak üzere (30) gün içinde adayın isteği ile ilgili kararını verir ve adaya yazılı olarak bildirir.
7.3-) Adayın Dernek üyeliğine kabul edilmesi üzerine kayıt işlemleri yapılır. Giriş ödentisinin tamamı ile Yıllık ödentinin ilk taksiti alınır. Bu işlemler yapılmadıkça Dernek üyeliği kazanılmaz. 7.4-) Dernek Yönetim Kurulunun, adayın isteğinin reddine kararı kesin olup hiçbir yere itiraz edilemez.


ÜYELİKTEN AYRILMA
Madde 8: Üyelik, ölüm veya üyelikten ayrılma dileği ile sona erer. Her üye dilediği anda Dernek Başkanlığı’na yazılı olarak ayrılma isteğini bildirmekle Dernek üyeliğinden ayrılmış sayılır. Ancak, ayrılan üyenin mali sorumluluğu, yasal nedenlerle ayrılanların yasal nedenin oluşum tarihinde diğerlerinin ise ayrılma dileğinin yapıldığı çalışma döneminin sonunda biter ve kendilerinden ilişkili bulundukları çalışma döneminin tüm ödenti katılma payları alınır.


ÜYELİKTEN ÇIKARILMA
Madde 9: Dernek üyeliğinden çıkarılma aşağıda gösterilen nedenlerle yapılır:
9.1-) Derneklere üye olma hakkını yitirme ve Dernek Ana Tüzüğü hükümlerine aykırı davranmak. 9.2-) Ödenti borçlarını ödemedikleri için üst üste iki olağan Genel Kurul toplantısına kabul edilmemek. 9.3-) Haklarında süresiz üyelikten çıkarılma cezası verilmek.


ÜYELİKTEN ÇIKARILMA İŞLEMLERİ VE İTİRAZ
Madde 10: Dernek Yönetim Kurulu, kuracağı bir disiplin komitesi aracılığı ile üye hakkında gereken araştırma ve incelemeyi yaptırıp üyenin de savunmasını aldırdıktan sonra üyelikten çıkarma kararını gizli oyla ve (2/3) çoğunluk oyu ile verir, üyeye yazılı olarak bildirir. Çıkarılan üye, kendisine bildirilen karara karşı bildirim tarihinden başlamak üzere (15) gün içinde Dernek Yönetim Kurul aracılığı ile Genel Kurula itiraz edebilir. İtiraz ilk Genel Kurul toplantısında görüşülür ve karara bağlanır. İtirazın karara bağlanmasına kadar üyenin hak ve sorumlulukları devam eder. Üyenin süresinde itiraz etmemesi ya da itirazın Genel Kurulda kabul edilmemesi durumunda Dernek Yönetim Kurulu üyenin kaydını siler. Ölen üyenin dışında ayrılan ya da çıkarılan üyenin tüm ödenti ve katılma payı borçları ödenmediği takdirde Dernek Yönetim Kurulu yasal yollara başvurabilir.
 

III. BÖLÜM-YÖNETİM HÜKÜMLERİ
ORGANLAR Madde 11: Derneğin organları aşağıda gösterilmiştir:
11.1) Genel Kurul
11.2) Yönetim Kurulu
11.3) Denetleme Kurulu
11.4) Disiplin Kurulu
GENEL KURUL Madde 12: Dernek Genel Kurulu, üç yılda bir olağan olarak Mart ayında toplanır. Etkin üyelerin yarıdan bir fazlasının katılması ile Dernek Yönetim Kurulunun belirlediği yerde çalışmalarına başlar.

 

GENEL KURUL ÇAĞRI YÖNTEMLERİ
Madde 13: Dernek Genel Kurulunun toplantıya çağırılmasında aşağıda gösterilen yöntemler uygulanır. 13.1-) Dernek Yönetim Kurulu, Dernek Etkin Üyeleri Çizelgesini saptar ve tüm ödenti borçlarının ödenmesi için borçlu üyelere uyarıda bulunur. Borçları bulunan üyeler, toplantı günü dahil borçlarını ödemedikleri taktirde, Genel Kurul toplantısına katılamazlar, seçme ve seçilme hakkına sahip olamazlar.
13.2-) Genel Kurula katılacak üyeler, en az (15) gün önceden yapılacak toplantının ve bu toplantıda yeter sayı sağlanmadığı takdirde düzenlenecek ikinci toplantının tarihi, saati, yeri ve gündemi elektronik postalama yoluyla duyurulmak suretiyle toplantıya çağırılırlar. İki toplantı arasında bırakılacak süre ( 7) günden az olamaz.
13.3-) İkinci toplantı yeter sayı aranmaksızın katılan üyelerle açılır ve Genel Kurul çalışmalarına başlar. Ancak katılan üye sayısı Yönetim Kurulu ile Denetleme Kurulu üye tam sayıları toplamının iki katından aşağı olamaz.
13.4-) Toplantı, yeter sayının sağlanmaması nedeni dışında başka bir nedenle geri bırakıldığı taktirde en az (15) gün önceden geri bırakılma nedenleri de belirterek toplantının tarihi, saati, yeri, gündemi, ilk duyurunun yapıldığı gazeteye ikinci bir duyuru verilmek suretiyle üyelere bildirilir ve durum ayrıca yörenin en büyük mülki amirine yazı ile bildirilerek Dernek Etkin Üyeleri Çizelgesi eklenir. Ertelenen toplantının geri bırakılma tarihinden başlamak üzere en geç iki ay içinde yapılması zorunludur.
13.5-) Genel Kurul toplantısı birden çok geri bırakılamaz.

 

GENEL KURUL TOPLANTI İLKELERİ
Madde 14: Genel Kurul toplantılarında aşağıda gösterilen ilkeler uygulanır. 14.1-) Genel Kurula katılacak üyeler, Yönetim Kurulu’nca düzenlenen “Genel Kurul Üyeler Çizelgesi” ndeki adları karşısına imza atıp Genel Kurul toplantısına girebilirler. İmzalanan çizelgeye göre Genel Kurula katılan üyeler sayısı ile toplantı yeter ve karar sayıları, Dernek Başkanı ile Sekreter tarafından söz konusu çizelge imzalanarak saptanır.
14.2-) Genel Kurul, sekreterin çoğunluğun sağlandığını belirten tutanağı okumasından sonra Dernek Başkanı ya da Başkan Yardımcısı tarafından açılır ve Genel Kurulu yönetmek üzere oluşturulacak Divana bir Başkan, bir Başkan Yardımcısı ve bir Üye seçilir.
14.3-) Genel Kurulda gündemdeki maddeler görüşülür. Ancak toplantıya katılan üyelerin en az (1/10)’u tarafından yazılı olarak görüşülmesi istenen ve gündem maddeleri ile ilişkili konuların gündeme konulması zorunludur.
14.4-) Her üyenin Genel Kurulda bir oy hakkı olup oyunu kendisi kullanmak zorundadır. 14.5-) Genel Kurulda karar yeter sayısı, Genel Kurula katılanların yarıdan bir fazlasıdır. Ancak, Ana Tüzük değişikliği ile Derneğin dağıtılmasına ilişkin kararlarda ilgili maddelerdeki yeter sayıları aranır.

 

OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL
Madde 15: Olağanüstü Genel Kurul, olağan Genel Kurul toplantısına kadar beklenilmesinin zarar doğuracak ya da bir an önce görüşülmesinde yarar sağlayacak önemli ve zorunlu konularda, aşağıda gösterilen başvuru ve kararlar uyarınca Yönetim Kurulu tarafından en geç bir ay içinde toplantıya çağrılır.
15.1-) Dernek Üye sayısının (1/5)’nin belirtilmiş aynı konu için yapacakları yazılı ve imzalı başvuru. 15.2-) Yönetim Kurulunun, gerek gördüğü konularda (2/3) oy çoğunluğu ile alacağı kararı.
15.3-) Denetleme Kurulunun Dernek hesap ve işlemleri ile bütçe konusunda alacağı oybirliği kararı. Olağanüstü Genel Kurul toplantısı olağan Genel Kurul toplantısındaki yöntem ve ilkelere göre yapılır ve sadece toplantıya neden olan konunun gündemine yeni madde eklenmesi önerisi yapılmaz.

 

GENEL KURUL GÖREV VE YETKİLERİ
Madde 16: Genel Kurul Derneğin en yetkili karar organı olup, görev ve yetkileri aşağıda gösterilmiştir: 16.1-) Türk yasaları ile Dernek Ana Tüzüğü hükümleri doğrultusunda gerekli kararları almak.
16.2-) Çalışma Dönemi Çalışma Programı ile Yıllık Bütçe Yönetmeliği, Gelir ve Gider Çizelgesini görüşüp onaylamak.
16.3-) Çalışma dönemi Yönetim ve Denetleme Kurulu asil ve yedek üyelerini seçmek.
16.4-) Geçen Çalışma Dönemine İlişkin Yönetim Kurulu Çalışma Raporu ile Bilanço ve Gelir-Gider Çizelgelerini; Denetleme Kurulunun Denetim Raporunu görüşüp onaylamak ve Yönetim Kurulu üyelerini aklamak.
16.5-) Yönetim Kurulunun varsa Dernek Ana Tüzüğünün değiştirilmesine ilişkin önerisini görüşüp, karara bağlamak.
16.6-) Yönetim Kurulu’nun onaya sunduğu yönetmelikler hakkında karar almak.
16.7-) Dernek üyeliğinden çıkarılanların Yönetim Kurulu kararlarına karşı sürelerinde yapılan itirazlarını karara bağlamak.
16.8-) Derneğe taşınmaz mal alınması ya da satılması konularında Yönetim Kuruluna yetki vermek. 16.9-) Derneğin dağılmasına ve mal varlığının dağıtılmasına karar vermek.
16.10-) Şubelerin açılması ile ortaklık, iktisadi işletme ve sandık kurulmasına ya da kurulmuş ya da kurulacaklara katılmaya karar vermek.
16.11-) Gerekli diğer konular ve yönetim kurulu önerileri hakkında karar vermek.

 

YÖNETİM KURULU
Madde 17: Derneğin Yetkili Yönetim organı olan Yönetim Kurulunun oluşum biçimi aşağıda gösterilmiştir:
17.1-) Yönetim Kurulu (3) yıllık süre için seçilmiş (9) asil ve (9) yedek üyeden oluşur. 17.2-) Yedek üyeler, boşalan asil üyeliklerin yerlerini alırlar. Yönetim Kurulu üye sayısı, boşalmalar nedeniyle yedeklerin getirilmesinden sonra, üye tamsayısının yarısından aşağı düşerse yeniden seçim için Genel Kurul bir ay içinde olağanüstü toplantıya çağrılır.

 

YÖNETİM KURULUNUN ÇALIŞMA İLKELERİ
Madde 18: Yönetim Kurulunun çalışma ilkeleri aşağıda gösterilmiştir:
18.1-) Yönetim Kurulu seçimi izleyen (6) gün içinde düzenleyeceği ilk toplantısında bir Başkan, bir Başkan Yardımcısı, bir Genel Sekreter ve bir Sayman seçerek görev bölümü yapar. Aynı kişi arka, arkaya (2) dönemden fazla Başkan olarak görev yapamaz.
18.2-) Yönetim Kurulu her ay olağan olarak toplanır ve gereğinde olağanüstü toplantı yapılabilir. 18.3-) Yönetim Kurulunun toplantı yeter sayısı asil üye tam sayısının yarıdan bir fazlası ve karar sayısı katılanların salt çoğunluğudur.
18.4-) Yönetim Kurulu Dernek Başkanının çağrısı ve saptandığı gündem üzerine toplanır ve çalışmalarını yapar.
18.5-) Yönetim Kurulu Asil Üyeleri, yönetim kurulunca kabul edilmeyen mazeret veya mazeretsiz olarak ardışık olarak üç yönetim kurulu toplantısına katılmazsa, asil üyelikleri yönetim kurulu kararı ile iptal edilir.

 

YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ
Madde 19: Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri aşağıda gösterilmiştir. 19.1-) Yasalar ve Ana Tüzük hükümleri doğrultusunda gereken kararları almak, Genel Kurul kararlarını uygulamak.
19.2-) Derneği, Dernek Başkanı aracılığı ile temsil etmek ya da gerektiğinde diğer üyelere yetki vermek.
19.3-) Çalışma Dönemi Çalışma programı ile Bütçe Yönetmeliği, Gelir ve Gider Çizelgelerini hazırlamak ve uygulamak.
19.4-) Geçen Çalışma Dönemi Çalışma Raporu ile Bilanço ve Gelir-Gider Çizelgelerini hazırlamak. 19.5-) Dernek Başkanının önerisi ve oluşturulacak “Disiplin Komitesi” nin araştırma raporu üzerine, üyelik nitelik ve koşullarını yitiren, amaç ve çalışma konularından uzaklaşan, Ana Tüzük Hükümleri ve Genel Kurul kararlarına aykırı hareket eden üyelerin çıkarılmasına; aykırı söz ve eylemlerinden ötürü üyelerin “Disiplin Yönetmeliği” hükümlerine göre cezalandırılmalarına karar vermek.
19.6-) Genel Kurul toplantılarının tarihini, saatini, yerini ve gündemini saptamak, üyelere ve en büyük mülki amire duyurmak.
19.7-) Danışma Kurulu üyeleri seçmek, çalışma ve önerileri hakkında kararlar almak.
19.8-) Eğitim Kurulu üyeleri seçmek, çalışma ve önerileri hakkında karar almak.
19.9-) Yönetim ile çalışma konuları doğrultusunda görev yapacak komiteler kurmak ve raporları hakkında karar almak.
19.10-) Derneğin yönetsel ve mali işlerini yürütecek personeli ile danışmanları atamak ve gerektiğinde işlerine son vermek.
19.11-) Dernek Ana tüzüğünün değiştirilmesi ile yönetmeliklerin hazırlanması ve değiştirilmesine ilişkin çalışmalar yapıp gereken tasarıları Genel Kurulun onayına sunmak.
19.12-) Genel Kurul toplantılarında alınan kararları üyelere ve ilgili yerlere bildirmek.
19.13-) Geçen Çalışma Dönemi sorumlusu Yönetim Kurulu’ndan, görevi ve bilanço gereği mal varlığını teslim almak ve aynı biçimde gelecek Çalışma Dönemi Yönetim Kuruluna teslim etmek.
19.14-) Disiplin Kurulu önerisine dayanarak disipline aykırı davranan üyeleri, üyelikten çıkarmak.

 

DİSİPLİN KURULU
Madde 20: Disiplin Kurulu, Yönetim Kurulunun kendisine iletilmiş olduğu, Dernek üyelerinin Dernek ve birbirleri ile olan ilişkilerinde, Tüzük ve meslek etiğine karşı olan davranışlarını değerlendirerek bir karar bağlayan kuruldur.
20.1) Disiplin Kurulu, Genel Kurulda (3) yıl için seçilen (3) asil ve (3) yedek üyeden oluşur.
20.2) Disiplin Kurulu, Yönetim Kurulu tarafından kendisine havale edilen işleri en geç (3) ay içinde sonuçlandırır.
20.3) Disiplin soruşturması sırasında Disiplin Kurulu;
a) Hakkında karar verilecek olan üyenin yazılı savunmasını alır.
b) Gerekli görürse şikâyetçiyi ve tanıkları dinler, beyanlarını tutanağa geçirir.
c) Disiplin Kurulu, disipline aykırı hareketi saptanan üyeler için gerekçelerini belirtmek koşulu ve yazılı uyarı yoluyla kesin olarak Dernekten çıkarılma kararını Yönetim Kuruluna sunar. Geçici olarak Dernekten uzaklaştırılan üyeler, bu süre içinde Dernek faaliyetlerine katılamaz ve üyelik hakkında yararlanamazlar. Dernekten çıkarılan üyenin Dernekteki kaydı silinir ve durum Dernek üyelerine duyurulur.
Disiplin Kurulu kararı ile Dernekten çıkarılmış olan üye, Yönetim Kurula vereceği bir dilekçe ile bu karara karşı itiraz edebilir. Bu durumda Yönetim Kurulu bu durumu ilk Genel Kurulda görüşmeye açar. Hakkında karar alınmış olan üye, Genel Kurulda savunmasını yapar. Genel Kurul bu konuyu karara bağlar.DENETLEME KURULU
Madde 21: Dernek her türlü denetime açık olduğu gibi iç denetim açısından Denetleme Kurulu aracılığı ile Dernek içi denetim görevini yerine getirmekle sorumlu bulunmaktadır. Bu maksatla kurulacak Denetleme Kurulu’nun oluşumu ve çalışma ilkeleri ile ilişkili hükümler aşağıda gösterilmiştir:
21.1-) Denetleme Kurulu, Genel Kurulda (3) yıl için seçilen (3) asil ve (3) yedek üyeden oluşur.
21.2-) Denetleme Kurulu, seçimi izleyen (6) gün içinde yapacağı ilk toplantıda bir Başkan ve bir sözcü seçer.
21.3-) Denetleme Kurulu en az üç ayda bir toplanır. Toplantı ve karar yeter sayısı (2)’dir.
21.4-) Denetleme Kurulu, Derneğin, bütçe, hesap ve işlemleri ile ilgili defter ve belgeleri üzerinde en az üç ayda bir yapacağı inceleme sonuçlarını, dilek ve önerilerini Yönetim Kurulu’na bildirir; Yönetim Kurulu’nca hazırlanan Çalışma Dönemi programı ile Bütçe Yönetmeliği ve Gelir-Gider çizelgelerinin görüşüleceği toplantıda hazır bulunarak dilek ve önerilerini belirtir; Yönetim Kurulu’nca hazırlanan geçen Çalışma Dönemi Raporu ile Bilanço ve Gelir-Gider Çizelgeleri hakkındaki inceleme sonuçlarını bir raporla Genel Kurul’a sunar.

 

ORTAK HÜKÜMLER
Madde 22: Yönetim ve Denetleme Kurulu üyelere, özürsüz üst üste üç toplantıya ya da özürlü olsa dahi bir Çalışma Dönemi içinde düzenlenen toplantıların yarısından bir fazlasına katılmadıkları taktirde kurullarından ayrılmış sayılırlar. Herhangi bir nedenle Kurulu’ndan ayrılan üyenin yerine, ilk sırada bulunan yedek üye, bir hafta içinde asil üyeliğe çağrılır.

 

IV. BÖLÜM- MALİ HÜKÜMLER
ÇALIŞMA DÖNEMİ VE BÜTÇE UYGULAMASI

Madde 23: Derneğin Çalışma Dönemi 1 Ocak’ta başlar ve 31 Aralık’ta sona erer. Derneğin Bütçesi, Yıllık Bütçe Yönetmeliği ile Gelir ve Gider çizelgelerinden oluşur. Bütçesinin yürürlüğe girdiği 1 Ocak tarihi ile onayının yapıldığı Genel Kurul tarihi arasındaki süre içinde yapılacak gider ve harcamalar, bir önceki Bütçe’nin giderler çizelgesindeki aynı süreye ilişkin giderler tutarını aşamaz. Yıllık Bütçe Yönetmenliğinde harcama yetkileri, gelirlerin alınma biçimleri, gider ve harcamaya ilişkin belgeler, kasada kalacak para tutarı, bölüm ve maddelerde aktarma yetkileri gibi konular gösterilir.

 

DERNEĞİN GELİRLERİ
Madde 24: Derneğin gelirleri aşağıda gösterilmiştir:
24.1-) GİRİŞ AİDATI: Bir defaya özgü olmak üzere her Çalışma Dönemi Bütçesi’nde, üyeliğe kabul edilen Etkin Üyeler için öngörülen tutardır.
24.2-) YILLIK AİDAT: Etkin üyeler için her Çalışma Dönemi Bütçesinde öngörülen ve üyeliğin devamı süresinde ödenmesi zorunlu tutar olup en az (25) liradır.
24.3-) Dernek taşınır ve taşınmaz malları ile haklarının işletilmesinden ya da kiraya verilmesinden sağlanan gelirler ile taşınır değerler gelirleri.
24.4-) Her türlü yayın ve piyango satışları ile toplantı, temsil, festival, yarışma, gösteri ve benzeri düzenlemelerden elde edilen gelirler.
24.5-) Her türlü bağış, vasiyet ve yardımlar.
24.6-) Ortaklıklar, şirketler, sandıklar, lokaller ve iktisadi işletmelerden sağlanacak gelirler.
24.7-) Dernek mal varlığından elde edilecek gelirler.
24.8-) Diğer gelirler.
Dernek siyasi partilerden, işçi ve işveren sendikalarından ve mesleki kuruluşlardan herhangi bir maddi yardım kabul edemeyeceği gibi ilgili Bakanlığın izni olmadan dış ülkelerdeki gerçek ve tüzel kişilerden parasal yardım alamaz.

 

GELİR VE GİDER UYGULAMALARINDA YÖNTEMLER
Madde 25: Derneğin gelir ve gider uygulamalarında aşağıda gösterilen yöntemler uygulanır: 25.1-) Giriş ödentisinin tamamı üyelik işlemleri sırasında; Yıllık ödenti, Yıllık Bütçe Yönetmeliği’nde belirtilen yöntem ve zamanlara göre tahsil edilir.
25.2-) Yıllık ödenti, Yararlanma Payı ve Katılma Payı ödenmesinde gecikmeler için yasal faiz ya da kademeli artış uygulamasına Yönetim kurulu yetkilidir.
25.3-) Dernek gelirleri alındı belgesi ile toplanır ve giderler harcama belgesi ile yapılır. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile toplanması halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer. Dernek gelirlerinin toplanmasında kullanılacak alındı belgeleri yönetim kurulu kararı ile bastırılır. Dernek gelirlerini toplayacak kişi yönetim kurulu kararıyla belirlenir ve bunlar adına yetki belgesi düzenlenir.
25.4-) Giderlere ilişkin harcamalarda fatura ya da makbuz ya da gider pusulası alınır. Belirtilen belgelerin sağlanmadığı ödemelerde Harcama Belgesi düzenlenir ve ödemeyi yapan tarafından imzalanır. 25.5-) Alındı Belgeleri ile fatura, makbuz, gider pusulası ve harcama belgelerinin saklanma süresi, özel kanunlarda gösterilen daha uzun süreye ilişkin hükümler saklı kalmak üzere beş yıldır. 25.6-) Dernek, amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde Yönetim Kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak da yapılabilir. Ancak bu borçlanma, Derneğin gelir kaynakları ile karşılanmayacak miktarlarda ve Derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.
DEFTERLER Madde 26: Dernek için aşağıda gösterilen ve Noterden onaylanmış defterler tutulur.
26.1-) ÜYE KAYIT DEFTERİ: Dernek üyelerinin kimlikleri, üyeliğe giriş tarihleri, giriş ve yıllık ödenti tahakkuk ve ödemeleri, üyelikten ayrılma tarihleri bu deftere yazılır.
26.2-) GELEN VE GİDEN EVRAK DEFTERİ: Derneğe gelen ve giden yazı ve diğer kağıtlar tarih ve sayı sırasına göre gereken açıklamalar yapılmak suretiyle bu deftere işlenir.
26.3-) BÜTÇE KESİN HESAP VE BİLANÇO DEFTERİ: Her Çalışma Dönemine ilişkin Bütçenin gelir ve gider çizelgeleri ile bilançonun gelir ve gider çizelgeleri bu deftere işlenir.
26.4-) DEMİRBAŞLAR DEFTERİ: Derneğin demirbaş niteliğindeki taşınır ve taşınmaz malları bu deftere işlenir.
26.5-) ALINDI BELGESİ DEFTERİ: Alındı belgelerinin serisi, başlangıç ve bitiş numaraları, verildiği kimseler, veriliş ve iade tarihleri, alınan tutarlar, ilgililerin imzaları bu deftere işlenir.
26.6-) KARAR DEFTERİ
26.7-) GELİR VE GİDER DEFTERİV. BÖLÜM – GENEL HÜKÜMLER
ANA TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ

Madde 27: Dernek Ana Tüzüğü, Genel Kurula katılan üyelerin (2/3) oy çoğunluğu ile değiştirilebilir. Değişiklik önerileri en az (15) gün önceden Genel Kurul üyelerine gönderilmedikçe Genel Kurulda görüşme yapılamaz.

 

DERNEĞİN FESHİ
Madde 28: Dernek özellikle fesih için çağırılmış bulunan Genel Kurul üyelerinin en az (2/3)’nün hazır bulunacağı olağanüstü Genel Kurulda toplantıya katılan üyelerin (2/3) oy çoğunluğu ile fesih edilebilir. İlk toplantıda (2/3) çoğunluk hazır bulunmadığı taktirde ikinci kez toplanmak üzere Genel Kurul üyeleri çağrılır. Bu çağrı üzerine toplanacak üyelerin sayısı ne olursa olsun Derneğin feshi konusu görüşülür. Ancak fesih kararının, hazır bulunan üyelerin (2/3) oy çoğunluğu ile alınması zorunludur. Derneğin feshi, Yönetim Kurulu tarafından (5) gün içinde yörenin en büyük mülki amirine bildirilir. Fesih, Fesih Kurulu olarak Yönetim Kurulu tarafından yapılır ve artan mal Sokak Çocukları Derneğine devredile bilinir.
YÖNETMELİKLER Madde 29: Dernek Ana Tüzüğü hükümleri, Yönetim Kurulu’nun hazırlayacağı ve uygulamaya sokacağı Yönetmelikler hükümleri ile birlikte uygulanır.

 

HÜKÜM EKSİKLİĞİ
Madde 30: Bu Ana Tüzüğün uygulanmasında hüküm bulunmaması durumunda Dernekler Kanunu ile Türk Medeni Kanunu hükümleri uygulanır.
Madde 31: İlk Genel Kurul toplantısı yapılıncaya kadar kurucuların kendi aralarından seçtiği aşağıda isimleri yazılı kişiler geçici yönetim ve denetim kurullarını oluştururlar.
YÜRÜRLÜK Madde 32: Bu Ana Tüzük kurucular tarafından onaylandığı ve bildirimin mahalli en büyük mülki makamına sunulduğu tarihte yürürlüğe girer.
YÜRÜTME Madde 33: Bu Ana Tüzük hükümleri yürütmeye Yönetim Kurulu yetkilidir.
KURUCULAR Madde 34: Derneğin kurucularından ad ve soyadları, meslekleri, tabiyetleri ve ikamet adresleri aşağıda gösterilmiştir:
Madde 35: İşbu tüzükte bulunmayan hükümlerde 5253 sayılı Dernekler Kanunu hükümleri uygulanır.